It Grut Frysk Diktee

Kerbûstich, ûnlijich en eazjende stjalprein. It Grut Frysk Diktee fan 2024 wie ien oer it klimaat.
Op tiisdei 23 april waard It Grut Frysk Diktee wer as fan âlds hâlden yn de Steateseal fan it Provinsjehûs.

Wa’t meidwaan woe oan it diktee moast him dêrfoar kwalifisearje troch it kwalifikaasjediktee te dwaan op dizze website. Fan de bêste ynstjoerders krigen 20 in plakje yn de Steateseal fan it Provinsjehûs. Neist dizze finalisten dienen der ek fiif teams op útnûging oan it diktee mei.

Lêste nijs

Organisaasje

It Grut Frysk Diktee wurdt organisearre troch de Afûk, it Taalsintrum Frysk (Cedin), de Fryske Akademy en de Provinsje Fryslân.