Kwalifisearje dy no foar it Grut Frysk Diktee op 21 april

De kwalifikaasje foar it Grut Frysk Diktee 2020 stiet iepen. Wolst meidwaan dan moast dy kwalifisearje. Dat kin fan no ôf oant 16 maart. De bêste kandidaten kinne troch dit diktee goed te meitsjen, in plakje yn de grutte finale bemachtigje.

Eineksamenkandidaten
Foar de fiif bêste eineksamenkandidaten Frysk dy't it kwalifikaasjediktee meitsje is der yn de steateseal ek in bankje beskikber, set nei it meitsjen fan it diktee in finkje by de fraach 'bisto eineksamenkandidaat'.

Meitsje it diktee no
It diktee goed meitsje dochst troch yn it diktee op de flaters te klikken en dizze yn it fjild oan te passen. Folje nei ôfrin dyn gegevens yn en stjoer it op. Nei 16 maart krijst in mailtsje mei it berjocht ast de finale wol as net helle hast. Sukses!

Gean nei it kwalifikaasjediktee.

It Grut Frysk Diktee wurdt op tiisdeitejûn 21 april hâlden yn de Steateseal fan it Provinsjehûs yn Ljouwert. Meiprate oer it diktee of oer de útstjoering kin op de sosjale media fia #diktee2020.

Lêste nijs

Nyk de Vries skriuwt Grut Frysk Diktee 2020

It Grut Frysk Diktee wurdt dit jier skreaun troch de Dichter fan Fryslân Nyk de Vries. Nyk de Vries is ein 2019 beneamd as Dichter fan Fryslân. Twa jier lang is hy de poëtysk ambassadeur fan Fryslân. Earder skreaun hy ûnder oare de gedichtenbondels ‘Moterman’ en ‘De dingen gebeuren omdat ze rijmen’. Yn 2015 kaam […]

Kwalifikaasje Grut Frysk Diktee fan 17 febrewaris ôf

Wa’t meidwaan wol oan it Grut Frysk Diktee 2020 moat him yn it foar kwalifisearje. Dat kin troch mei te dwaan oan it kwalifikaasjediktee tusken 17 febrewaris en 16 maart op dizze website. Fan 17 febrewaris ôf stiet it oefendiktee online. De bêste dikteeskriuwers fertsjinje streekrjocht in plakje yn de bankjes fan de Steateseal op […]

Janny van der Molen skriuwt Lyts Frysk Diktee 2020

Op tiisdei 21 april nimme de bêste Frysk skriuwende skoalbern it tsjin inoar op yn de Steateseal. Middeis wurdt dêr it Lyts Frysk Diktee hâlden foar skoalbern út de boppebou fan de basisskoalle. Skriuwster fan ûnder oare It Deiboek, Janny van der Molen, skriuwt it bernediktee. De bern kinne harren fia de eigen skoalle kwalifisearje […]

Zie al ons nieuws

Organisaasje

It Grut Frysk Diktee wurdt organisearre troch de Afûk, it Taalsintrum Frysk (Cedin), de Fryske Akademy en de Provinsje Fryslân.