Wopkje Bergmans wint it Grut Frysk Diktee 2018

Wopkje Bergmans út Holwert hat it Grut Frysk Diktee 2018 wûn. Fan de 621 dielnimmers dy’t meidienen oan dizze spesjale edysje kaam hja as bêste út de bus. Wopkje Bergmans fynt it hiel bysûnder no krekt dit jier te winnen: “Fantastysk, dat je dit winne meie. Ik hie it net ferwachte want de meast simpele saken hie ik fout. Mar dy sfear dy’t hjir wie makke it ekstra bysûnder. It wie bjusterbaarlik.”

It Grut Frysk Diktee wie dit jier wat oars as oars. Elkenien mocht meidwaan yn in ultym stribjen it Aldehoustertsjerkhôf fol te krijen. Mei 621 dielnimmers is dat slagge.
De tekst, dy’t dit jier skreaun is troch de presintatrise fan it NOS Jeugdjournaal Welmoed Sijtsma, gong oer ûnwennigens nei Fryslân. Wurden dêr’t dielnimmers it dreech mei hienen wienen ûnder oare ‘krykkrakjende’ (twa kear in k) en gin-tonic (mei keppelstreekje).

Finalespul
Yn it spesjale finalespul dat spile waard troch de seis bêste dikteeskriuwers, liet Wopkje Bergmans sjen de bêste fan alle dielnimmers te wêzen. Sy hie trije flaters yn de dikteetekst en kaam it finalespul goed troch. De earste priis bestie út it ‘Gouden dakje’, twa kaarten foar de Stormruiter en in diner foar twa.

Lêste nijs

680 minsken dogge mei oan Grut Frysk Diktee

Mei-inoar 680 minsken hawwe har opjûn foar it Grut Frysk Diktee. Dat is in rekôr. Noait diene safolle minsken tagelyk mei oan in dikteewedstriid. En dan binne de ‘thúsmeiskriuwers´ noch net iens meirekkene. De organisaasje is tige optein oer it grutte tal oanmeldingen. Sjueryfoarsitter Hindrik Sijens: “Wy hiene stikem wol hope dat wy boppe de […]

Welmoed Sijtsma skriuwt it Grut Frysk Diktee 2018

De spesjale edysje fan it Grut Frysk Diktee 2018 wurdt skreaun en foarlêzen troch Welmoed Sijtsma. Welmoed komt út Hurdegaryp en hat foarhinne foar Omrop Fryslân wurke. Sûnt 2015 presintearret se it Jeugdjournaal by de NOS.

Grut Frysk Diktee: ‘It plein moat fol’

Der hawwe harren al mear as 500 minsken oanmeld foar It Grut Frysk Diktee dat op 21 juny by de Aldehou yn Ljouwert holden wurdt. De organisaasje is bliid mei dit oantal, mar lit witte dat der noch hieltyd mear by kinne. “Wy binne hiel bliid dat der no al 500 ynskriuwingen binne”, seit sjueryfoarsitter […]

Zie al ons nieuws

Organisaasje

It Grut Frysk Diktee wurdt organisearre troch de Afûk, it Taalsintrum Frysk (Cedin), de Fryske Akademy, Omrop Fryslân, de Provinsje Fryslân en Lân fan Taal.