Grut Frysk Diktee 2020 giet net troch

It Grut Frysk Diktee, dat op 16 juny holden wurde soe, giet net troch. Dat hat de organisaasje fan it diktee besletten, omdat der oant 1 july noch gjin eveneminten en gearkomsten mei mear as 30 minsken holden wurde kinne.

Earder wie it Lyts Frysk Diktee foar de basisskoallelearlingen ek al ôfsein.

De organisaasje hopet dat it Grut en Lyts Frysk diktee takomme jier wol wer hâlden wurde kinne.

Lêste nijs

Al 200 kandidaten foar it Grut Frysk Diktee

Der is in soad belangstelling foar it Grut Frysk Diktee dat op 21 april holden wurdt. Fan heal febrewaris ôf hawwe al 200 minsken it kwalifikaasjediktee makke. De foarsitter fan de organisaasje fan it Grut Frysk Diktee Hindrik Sijens is optein: “Noch net earder wiene der safolle minsken dy’t kâns meitsje woenen op in plakje […]

Nyk de Vries skriuwt Grut Frysk Diktee 2020

It Grut Frysk Diktee wurdt dit jier skreaun troch de Dichter fan Fryslân Nyk de Vries. Nyk de Vries is ein 2019 beneamd as Dichter fan Fryslân. Twa jier lang is hy de poëtysk ambassadeur fan Fryslân. Earder skreaun hy ûnder oare de gedichtenbondels ‘Moterman’ en ‘De dingen gebeuren omdat ze rijmen’. Yn 2015 kaam […]

Kwalifikaasje Grut Frysk Diktee fan 17 febrewaris ôf

Wa’t meidwaan wol oan it Grut Frysk Diktee 2020 moat him yn it foar kwalifisearje. Dat kin troch mei te dwaan oan it kwalifikaasjediktee tusken 17 febrewaris en 16 maart op dizze website. Fan 17 febrewaris ôf stiet it oefendiktee online. De bêste dikteeskriuwers fertsjinje streekrjocht in plakje yn de bankjes fan de Steateseal op […]

Zie al ons nieuws

Organisaasje

It Grut Frysk Diktee wurdt organisearre troch de Afûk, it Taalsintrum Frysk (Cedin), de Fryske Akademy en de Provinsje Fryslân.