Home

It Grut Frysk Diktee 2023

23 maaie yn de Steateseal
24 maaie by Omrop Fryslân

Gnyskje, nútsjesmoar en krûpelhintsje. It Grut Frysk Diktee is werom mei in nije edysje.
Op tiisdei 23 maaie wurdt It Grut Frysk Diktee wer as fan âlds hâlden yn de Steateseal fan it Provinsjehûs.

It Grut Frysk Diktee 2023 wurdt op 24 maaie jûns útstjoerd by Omrop Fryslân.

Wa’t meidwaan wol oan it diktee moat him dêrfoar kwalifisearje troch it kwalifikaasjediktee te dwaan op dizze website. De bêste 20 ynstjoerders krije in plakje yn de Steateseal fan it Provinsjehûs. Neist dizze finalisten dogge der ek fiif teams op útnûging oan it diktee mei; dy’t stride om in aparte priis.

Lêste nijs

  • Dikteetekst It Grut Frysk Diktee 2022
    Op woansdei 18 maaie waard It Grut Frysk Diktee 2022 útstjoerd. De winner fan it diktee is bekend. Foar de meiskriuwers fine jo hjir de dikteetekst fan it Grut Frysk Diktee, skreaun troch Habtamu de Hoop. In natuertalint Elkenien dy’t jong is hat in dream. De iene wol proffuotballer wurde, in oarenien giselwjukpiloat en in […]
  • Lútsen Bakker wint It Grut Frysk Diktee 2022
    Op 17 maaie hat Lútsen Bakker It Grut Frysk Diktee 2022 wûn. It diktee, dat skreaun is troch twadde keamerlid Habtamu de Hoop, waard dit jier yn in nije foarm hâlden. De 15 yndividuele dielnimmers hiene har foarôf kwalifisearre foar it diktee. Neist de yndividuele dielnimmers dienen der ek seis teams mei. Fan harren hat […]
  • Rekôrtal dielnimmers oan kwalifikaasje It Grut Frysk Diktee
    Der hawwe dit jier 257 minsken meidien oan de kwalifikaasje foar It Grut Frysk Diktee. De 15 bêsten dêrfan meie meidwaan oan de grutte finale op 17 maaie yn de Steateseal fan it Provinsjehûs. Op woansdei 18 maaie om 20.30 oere stjoert Omrop Fryslân it diktee út. It nivo fan de ynstjoerders lei dit jier […]

Organisaasje

It Grut Frysk Diktee wurdt organisearre troch de Afûk, it Taalsintrum Frysk (Cedin), de Fryske Akademy en de Provinsje Fryslân.