Kwalifikaasje foar it Grut Frysk Diktee is sletten

Der hawwe 282 minsken it kwalifikaasjediktee foar it Grut Frysk Diktee makke. Fan harren meie 54 minsken op 21 april oanskowe yn de Steateseal fan it Provinsjehûs yn Ljouwert. Alle dielnimmers oan it kwalifikaasjediktee krije persoanlik berjocht oft se wol of net kwalifisearre binne.

Meiprate oer it diktee of oer de útstjoering kin op de sosjale media fia #diktee2020.

Lêste nijs

Al 200 kandidaten foar it Grut Frysk Diktee

Der is in soad belangstelling foar it Grut Frysk Diktee dat op 21 april holden wurdt. Fan heal febrewaris ôf hawwe al 200 minsken it kwalifikaasjediktee makke. De foarsitter fan de organisaasje fan it Grut Frysk Diktee Hindrik Sijens is optein: “Noch net earder wiene der safolle minsken dy’t kâns meitsje woenen op in plakje […]

Nyk de Vries skriuwt Grut Frysk Diktee 2020

It Grut Frysk Diktee wurdt dit jier skreaun troch de Dichter fan Fryslân Nyk de Vries. Nyk de Vries is ein 2019 beneamd as Dichter fan Fryslân. Twa jier lang is hy de poëtysk ambassadeur fan Fryslân. Earder skreaun hy ûnder oare de gedichtenbondels ‘Moterman’ en ‘De dingen gebeuren omdat ze rijmen’. Yn 2015 kaam […]

Kwalifikaasje Grut Frysk Diktee fan 17 febrewaris ôf

Wa’t meidwaan wol oan it Grut Frysk Diktee 2020 moat him yn it foar kwalifisearje. Dat kin troch mei te dwaan oan it kwalifikaasjediktee tusken 17 febrewaris en 16 maart op dizze website. Fan 17 febrewaris ôf stiet it oefendiktee online. De bêste dikteeskriuwers fertsjinje streekrjocht in plakje yn de bankjes fan de Steateseal op […]

Zie al ons nieuws

Organisaasje

It Grut Frysk Diktee wurdt organisearre troch de Afûk, it Taalsintrum Frysk (Cedin), de Fryske Akademy en de Provinsje Fryslân.