Home

It Grut Frysk Diktee 2024

23 april yn de Steateseal
24 april by Omrop Fryslân

Gnyskje, nútsjesmoar en krûpelhintsje. It Grut Frysk Diktee is werom mei in nije edysje.
Op tiisdei 23 apirl wurdt It Grut Frysk Diktee wer as fan âlds hâlden yn de Steateseal fan it Provinsjehûs.

It Grut Frysk Diktee 2024 wurdt op 24 april jûns útstjoerd by Omrop Fryslân.

Wa’t meidwaan wol oan it diktee moat him dêrfoar kwalifisearje troch it kwalifikaasjediktee te dwaan op dizze website. Fan de bêste ynstjoerders krije 20 in plakje yn de Steateseal fan it Provinsjehûs. Neist dizze finalisten dogge der ek fiif teams op útnûging oan it diktee mei; dy’t stride om in aparte priis.

Lêste nijs

  • Dikteetekst Grut Frysk diktee 2023
    Op woansdei 24 maaie waard It Grut Frysk Diktee 2023 útstjoerd. Foar de meiskriuwers fine jo hjir de dikteetekst fan it Grut Frysk Diktee, skreaun troch Iris Kroes. It tritigersdilemma        It komt my oer it mêd. It hûs leit fol blijreade, turkoaiske en koskitengriene konfetty. It is ien grutte rotsoai en der stiet in […]
  • Sjongeres Iris Kroes skriuwt tekst Grut Frysk Diktee
    Twirrewyn, skroarjûn, sabeare en noaskje. Op tiisdei 23 maaie wurdt yn de Steateseal fan it Provinsjehûs wer It Grut Frysk Diktee holden. Sjongeres Iris Kroes skriuwt dit jier de dikteetekst. Kwalifisearjen foar it diktee kin fan hjoed ôf troch it kwalifikaasjediktee op www.fryskdiktee.nl te meitsjen. De dikteetekst wurdt fan ’t jier skreaun troch sjongeres Iris […]
  • Dikteetekst It Grut Frysk Diktee 2022
    Op woansdei 18 maaie waard It Grut Frysk Diktee 2022 útstjoerd. De winner fan it diktee is bekend. Foar de meiskriuwers fine jo hjir de dikteetekst fan it Grut Frysk Diktee, skreaun troch Habtamu de Hoop. In natuertalint Elkenien dy’t jong is hat in dream. De iene wol proffuotballer wurde, in oarenien giselwjukpiloat en in […]

Organisaasje

It Grut Frysk Diktee wurdt organisearre troch de Afûk, it Taalsintrum Frysk (Cedin), de Fryske Akademy en de Provinsje Fryslân.