Oanmelde

It Grut Frysk Diktee wurdt fan 't jier holden op tongersdei 21 juny 2018 yn Ljouwert, op it Aldehouster Tsjerkhôf, it plein oan 'e foet fan 'e Aldehou. It begjint om 19:00 oere. Elkenien kin meidwaan oan it diktee. Opjaan kin mei it formulier hjirneist. It Grut Frysk Diktee bestiet út twa ûnderdielen. Earst is der in diktee foar alle dielnimmers, dêrnei folget in finale mei de dielnimmers dy’t de bêste skoare hawwe.


Lêste nijs

Welmoed Sijtsma skriuwt it Grut Frysk Diktee 2018

De spesjale edysje fan it Grut Frysk Diktee 2018 wurdt skreaun en foarlêzen troch Welmoed Sijtsma. Welmoed komt út Hurdegaryp en hat foarhinne foar Omrop Fryslân wurke. Sûnt 2015 presintearret se it Jeugdjournaal by de NOS.

Grut Frysk Diktee: ‘It plein moat fol’

Der hawwe harren al mear as 250 minsken oanmeld foar It Grut Frysk Diktee dat op 21 juny by de Aldehou yn Ljouwert holden wurdt. De organisaasje is bliid mei dit oantal, mar lit witte dat der noch hieltyd mear by kinne. “Wy binne hiel bliid dat der no al 250 ynskriuwingen binne”, seit sjueryfoarsitter […]

It Grut Frysk Diktee giet foar in rekôr

It hiele Aldehoustertsjerkhôf fol mei skoalbankjes, mei minsken, jong en âld, dy´t oan it Grut Frysk Diktee skriuwe. Dat Grut Frysk Diktee wurdt dit jier grutter as oait tefoaren. It doel is om in rekôr oantal minsken meiskriuwe te litten en elk kin meidwaan! Bekende Friezen lykas âld-politika Lutz Jacobi, Habtamu de Hoop, de nije […]

Zie al ons nieuws

Organisaasje

It Grut Frysk Diktee wurdt organisearre troch de Afûk, it Taalsintrum Frysk (Cedin), de Fryske Akademy, Omrop Fryslân, de Provinsje Fryslân en Lân fan Taal.