Oer it Grut Frysk Diktee 2022

Grut Frysk Diktee 2022

It Grut Frysk Diktee wurdt holden op tiisdei 17 maaie yn Ljouwert, yn de Steateseal fan it Provinsjehûs. It wurdt opnommen troch Omrop Fryslân en op 18 maaie útstjoerd. De tekst fan it diktee is skreaun troch it Twadde Keamerlid Habtamu de Hoop.

Meidwaan

Wa’t meidwaan wol oan it diktee moat him dêrfoar kwalifisearje troch it kwalifikaasjediktee te dwaan op dizze website. De kwalifikaasje foar it Grut Frysk Diktee 2020 is ferfallen. De bêste ynstjoerders krije in plakje yn de Steateseal fan it Provinsjehûs. Neist dizze finalisten dogge der ek seis teams op útnûging oan it diktee mei; dy’t stride om in aparte priis.

Organisaasje en sjuery

It Grut Frysk Diktee 2022 wurdt organisearre troch de Afûk, it Cedin, de Fryske Akademy, Omrop Fryslân en de Provinsje Fryslân.

De sjuery fan it diktee bestiet út Eelke Goodijk, Nienke Jet de Vries en Hindrik Sijens. De sjuery stelt de tekst fan it diktee fêst, hâldt tafersjoch op de wedstriid en wiist de winners oan. De útspraak fan de sjuery is binend.