Reglemint

Reglemint Grut Frysk Diktee 2018

It Grut Frysk Diktee wurdt fan 't jier holden op tongersdeitejûn 21 juny 2018 yn Ljouwert, op it Aldehouster Tsjerkhôf, it plein oan 'e foet fan 'e Aldehou. As it dy deis om it waar net trochgean kin, wurdt útwykt nei woansdei 27 juny. It diktee begjint om 19:00 en duorret oant likernôch 21:00 oere.

Meidwaan

Elkenien kin meidwaan oan it diktee. Dielnimmers kinne har opjaan mei it formulier op dizze website. It Grut Frysk Diktee bestiet út twa ûnderdielen. Earst is der in diktee foar alle dielnimmers, dêrnei folget in finale mei de dielnimmers dy’t de bêste skoare hawwe.

Sjuery

De sjuery fan it diktee bestiet út Jelle Bangma, Nienke Jet de Vries en Hindrik Sijens. De sjuery stelt de tekst fan it diktee fêst, hâldt tasicht op de wedstriid en wiist de úteinlike winner oan. De útspraak fan de sjuery is binend.

Neisjen diktees

By it neisjen jildt dat opskreaun wêze moat wat foarlêzen is. Dus as hjitte of húsketonne sein is, dan is hite of hûsketonne ferkeard. Alles wat ferkeard skreaun is wurdt as 1 flater rekkene.