Oer it Grut Frysk Diktee 2024

Grut Frysk Diktee 2024

It Grut Frysk Diktee wurdt holden op tiisdei 23 april yn Ljouwert, yn de Steateseal fan it Provinsjehûs. It wurdt opnommen troch Omrop Fryslân en op 24 april útstjoerd. Wa’t  de tekst fan it diktee skriuwe sil, is noch net bekend.

Meidwaan

Wa’t meidwaan wol, moat in kwalifikaasjediktee meitsje. Dat diktee stiet fan 4 maart ôf op dizze website. Fan de bêste ynstjoerders krije 20 in plakje yn de Steateseal fan it Provinsjehûs. Neist dizze finalisten dogge der ek fiif teams op útnûging oan it diktee mei; dy’t stride om in aparte priis.

Organisaasje en sjuery

It Grut Frysk Diktee 2024 wurdt organisearre troch de Afûk, it Cedin, de Fryske Akademy, Omrop Fryslân en de Provinsje Fryslân.

De sjuery fan it diktee bestiet út Rianne Blokzijl, Eelke Goodijk, Mirjam Vellinga en Hindrik Sijens. De sjuery stelt de tekst fan it diktee fêst, hâldt tafersjoch op de wedstriid en wiist de winners oan. De útspraak fan de sjuery is binend.