Oer it Grut Frysk Diktee 2023

Grut Frysk Diktee 2023

It Grut Frysk Diktee wurdt holden op tiisdei 23 maaie yn Ljouwert, yn de Steateseal fan it Provinsjehûs. It wurdt opnommen troch Omrop Fryslân en op 24 maaie útstjoerd. De tekst fan it diktee is skreaun troch sjongeres Iris Kroes.

Meidwaan

Wa’t meidwaan wol oan it diktee moat him dêrfoar kwalifisearje troch it kwalifikaasjediktee te dwaan op dizze website. De bêste 20 ynstjoerders krije in plakje yn de Steateseal fan it Provinsjehûs. Neist dizze finalisten dogge der ek fiif teams op útnûging oan it diktee mei; dy’t stride om in aparte priis.

Organisaasje en sjuery

It Grut Frysk Diktee 2023 wurdt organisearre troch de Afûk, it Cedin, de Fryske Akademy, Omrop Fryslân en de Provinsje Fryslân.

De sjuery fan it diktee bestiet út Rianne Blokzijl, Eelke Goodijk, Mirjam Vellinga en Hindrik Sijens. De sjuery stelt de tekst fan it diktee fêst, hâldt tafersjoch op de wedstriid en wiist de winners oan. De útspraak fan de sjuery is binend.