Reglemint

Reglemint Grut Frysk Diktee 2020

Reglemint Grut Frysk Diktee 2020
It Grut Frysk Diktee wurdt fan ’t jier holden op tiisdei 21 april yn Ljouwert, yn de Steateseal fan it Provinsjehûs.

Meidwaan
Elkenien kin meidwaan oan it diktee. Dielnimmers kinne kwalifisearje troch it kwalifikaasjediktee te dwaan op dizze website.

Sjuery
De sjuery fan it diktee bestiet út Jelle Bangma, Nienke Jet de Vries en Hindrik Sijens. De sjuery stelt de tekst fan it diktee fêst, hâld tasicht op de wedstriid en wiist de úteinlike winner oan. De útspraak fan de sjuery is binend.

Neisjen diktees
By it neisjen jildt dat opskreaun wêze moat wat foarlêzen is. Dus as hjitte of húsketonne sein is, dan is hite of hûsketonne ferkeard. Alles wat ferkeard skreaun is wurdt as 1 flater rekkene.